בקר תקינות האיפוס NGR - Neutral Grounding Resistance

במטרה למקסם את זרם החשמל, תוך הימנעות ממפגעים ונזקים אשר עשויים להיגרם על ידי תקלות הארקה. היות ומערכות ההארקה מופעלות על ידי מנגנוני ניטור, כל מערכות ההגנה יפעלו כראוי.

מערכות NRG מאפשרות גילוי מוקדם ושינויים בערכים ובכך מתריעות על סכנות ומאפשרות לבצע תיקונים מבעוד מועד.